Vedtægter

Vedtægter for Tange Sø Golfklub

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er: ​Tange Sø Golfklub.

Klubbens hjemsted er:   Viborg kommune

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union (DGU)

§ 2 FORMÅL

Klubbens formål er :

At leje og forestå driften af klubbens baneanlæg og klubhus m.m.

Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten, herunder:

Organisere de til golfspillet hørende idrætslige aktiviteter.

Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet.

Skabe de bedst mulige vilkår for et godt klubliv.

Fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i klubben.

Klubben kan drive erhvervsvirksomhed, der har tilknytning til golfsporten, herunder drive cafe/restaurant med hjemsted i klubben.

§ 3 MEDLEMSKAB

Som medlem kan optages alle enkeltpersoner.

Klubben optager medlemmer fordelt på de i §. 4 nævnte medlemsklasser.

Bestyrelsen kan om fornødent begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn.

Hvis bestyrelsen beslutter at begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn, skal der føres en venteliste, og man optages så som medlem efter anciennitet på listen.

Personer, der bor inden for en radius af 30 km fra golfklubbens klubhus, har dog fortrinsret.

Hvis man afslår tilbud om optagelse som medlem, fortabes ancienniteten på ventelisten.

Som medlemmer optages kun personer, der opfylder DGU's amatørbestemmelser. Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse.

Personer, som har opretholdt sit medlemskab ved at være passivt medlem, kan til enhver tid optages som aktivt medlem uanset venteliste.

Inden man optages som aktivt medlem, skal personer - der ikke i forvejen er eller har været medlem af en golfklub - gennemgå et prøve medlemskab med praktisk og teoretisk oplæring i golfspillet.

§ 4 MEDLEMSKATEGORIER

Medlemmerne opdeles i følgende kategorier:

Seniorer

Ungseniorer (26-34) - oprykkes til senior førstkommende 1/10 efter det fyldte 34. år

Ynglinge (19-25 år). - oprykkes til ungsenior førstkommende 1/10 efter det fyldte 25. år

Juniorer (under 19 år). - oprykkes til ynglinge førstkommende 1/10 efter det fyldte 19. år.

Passive medlemmer, herunder firmaer.

Langdistancemedlemmer.

Fleksmedlem: Fleksmedlemmer optages med begrænsede rettigheder fastsat af bestyrelsen.

Disse personer kan efter ansøgning til bestyrelsen optages som langdistancemedlemmer efter kriterier, som fastsættes af bestyrelsen.

Langdistancemedlemmer skal være medlem af en klub med mindst 18 huller, tilsluttet DGU.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der ikke kan optages flere langdistancemedlemmer.

 

Kontingent for alle medlemskategorier samt indmeldelsesgebyret fastsættes af bestyrelsen.

Indmeldelsesgebyret skal betales kontant.

I stedet for at betale indmeldelsesgebyr kan et nyt medlem vælge årligt at betale et tillæg på 1.000 kr. til det for ham/hende gældende kontingent.

Betaler vedkommende senere indmeldelsesgebyr, bortfalder tillægget for fremtiden.

Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indmeldelsesgebyr.

Medlemmer, der har været  ungseniorer (ynglinge) i 3 år inden oprykning til senior, skal ikke betale indmeldelsesgebyr.

For medlemmer, der har været ungsenior i mindre end 3 år inden oprykning til senior, skal der betales indmeldelsesgebyr ved overgangen til senior.

De af medlemmerne betalte indmeldelsesgebyrer tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab.

 

Golfklubbens bestyrelse fastsætter, hvilke afgifter (greenfees), der skal erlægges af spillere, der ikke er medlemmer, dog kan spillere, der ikke er medlemmer af en klub tilsluttet D.G.U. eller tilsvarende udenlandske organisationer ikke spille på banerne.

 

§ 5 KONTINGENTBETALING

Årskontingent, der fastsættes af bestyrelsen, opkræves forud den 1. oktober og 1. marts med halvdelen hver gang.

Ved optagelse betaler vedkommende medlem kontingent fra og med det løbende halvår.

Bestyrelsen kan give tilladelse til, at et medlem kan dele kontingentbetalingen over flere gange mod tillæg af et beløb, som fastsættes af bestyrelsen.

Ved 1. gangs indmeldelse hensættes det af spilleren betalte beløb for opnåelse af DGU banetilladelse til godskrivning på næste helårs kontingent.

Ved udsendelse af rykker pålægges et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen.

Betalingstakster for skabsleje/lockerrum fastsættes af bestyrelsen.

Såfremt et medlem er i restance med sit kontingent, indmeldelsesgebyr eller andre betalinger til klubben i mere end 30 dage efter forfaldstidspunktet, kan bestyrelsen ekskludere den pågældende. Genoptagelse kan først finde sted, når restancer: kontingent, indmeldelsesgebyr m.v. er betalt.

§ 6 UDMELDELSE

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelsen eller overgang til anden form for medlemskab skal modtages i golfklubben skriftligt inden den 15. september.

§ 7 SPIL PÅ BANERNE

Ved spil på banerne følges de af DGU godkendte regler.

Passive medlemmer har kun adgang til spil på par 3 banen.

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillets gennemførelse og ordensoprettelse.

Overtrædes disse bestemmelser, kan golfklubbens bestyrelse midlertidig udelukke medlemmer fra spil på banen. Dette gælder også greenfeegæster.

Golfklubbens bestyrelses afgørelse vedrørende midlertidig udelukkelse kan indankes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

§ 8 BESTYRELSE

Klubbestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, der vælges af klubgeneralforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der årligt er 2 - 4 medlemmer på valg.

For at koordinere samarbejdet med Tange Sø Golfklub vælger Tange Sø Golf A/S en observatør, der deltager i klubbestyrelsens møder uden stemmeret.

Vedkommende vælges af og blandt de på Tange Sø Golf A/S’s generalforsamling valgte  bestyrelsesmedlemmer.

Repræsentanten for Tange Sø Golf A/S skal være medlem af golfklubben.

På generalforsamlingen vælges en 1. og en 2. suppleant.

Hvis der opstår vakance i årets løb, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge.

Suppleanterne vælges for 1 år.

Man skal være fuldgyldigt senior- eller ungseniormedlem for at kunne vælges til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har i samråd med udvalgene ansvaret for spillets tilrettelæggelse, for fastsættelse af turneringsprogrammer, tilrettelæggelse af turneringer, pasning og vedligeholdelse af banernes standard.

§ 9 LEDELSE

Klubben ledes af bestyrelsen, der konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Formanden lader føre en protokol over forhandlinger og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger bringes til udførelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage de til anlæg og drift fornødne lån - jvf. § 18.

Bestyrelsen kan - inden for budgettet - ansætte lønnet medhjælp.

§ 10 UDVALG

Bestyrelsen udpeger, under hensyntagen til eventuelle forslag fra de aktive medlemmer, et antal medlemmer til nødvendige udvalg.

I alle udvalg har bestyrelsen ret til at indsætte et medlem af bestyrelsen som et af medlemmerne i udvalget. Udvalget afgiver skriftlig rapport til bestyrelsens formand over udvalgets forhandlinger og aktiviteter.

Handicapudvalget fører for medlemmerne i henhold til D.G.U.'s regler opnået handicap efter decimalhandicapsystemet. Dette indføres i en protokol/kartotek. Protokollen/kartoteket skal, såfremt en handicaptavle/liste ikke er opsat, være tilgængelig i klublokalet eller på klubkontoret.

Ansvar for og arrangement af alle golfrejser i klubregi påhviler klubbens golftrænere.

§ 11 GENERALFORSAMLINGEN

Klubbens øverste myndighed i alle anliggender er generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling skal afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning inden for en afstand på 10 km fra golfklubbens klubhus.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel ved mail eller ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer. Dagsordenen skal fremhæves i indkaldelsen.

Alle aktive seniorer og ungseniorer har stemmeret. Kontingentrestancer annullerer stemmeret.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 15. november. Senest den 1 november udsender bestyrelsen en erindring om frist for indsendelse af forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal omtales i indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlingsbeslutning, efter en bestyrelsesbeslutning, efter anmodning fra tre bestyrelsesmedlemmer eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen underskrevet af mere end 20 % af klubbens aktive medlemmer med stemmeret. Den indkaldes på samme måde og med samme varsel, som ordinær generalforsamling.

§ 12 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget..
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år).
  6. Valg af en 1. og en 2. suppleant (vælges for 1 år).
  7. Valg af revisor (revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor).
  8. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer, herunder forslag til sammensætning af udvalg.
  9. Eventuelt

§ 13 DIRIGENT

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

§ 14 STEMMERET

Alle aktive seniorer og ungseniorer, der har betalt kontingent, har én stemme på generalforsamlingen.

Der kan stemmes med fuldmagt således, at hvert medlem kan medbringe 1 fuldmagt samt fuldmagter fra medlemmets husstand.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter stemmes om bestyrelsesmedlemmer for sig og suppleanter for sig.

Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

For at blive valgt til bestyrelsen skal man være til stede på generalforsamlingen eller have givet skriftlig accept..

§ 15 BESLUTNINGER

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse om ændring i vedtægterne kræves dog, at 2/3-dele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på én i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal ikke, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel og på sædvanlig måde til en ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes, hvis 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor - uanset, hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Eventuelt overskud ved afviklingen skal i samråd med Viborg Kommune, tilfalde almennyttigt ungdomsarbejde i kommunens idrætsklubber – fortrinsvis golfklubber.

§ 16 PROTOKOL

Over forhandlingerne på generalforsamlingen laves et referat, der underskrives af dirigenten, formanden og referenten.

§ 17 REGNSKABSÅR

Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

§ 18 TEGNING

Klubben tegnes af formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved optagelse af større lån, samt ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtigelser hæfter alene klubbens formue.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 20/6 1991.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingerne:

30/3 1992, 16/3 1993, 25/11 1996, 9/12 1998, 7/12 2000, 4/12 2003, 9/12 2004, 25/1 2006, 30/1 2007, 20/8 2007, 6/2 2008, 29/1 2009, 10/1 2011, 8/2 2017, 4/2 2020, 8/6 2021, 8/2 2022, 7/2 2023