Medlemmer

Det længe ønskede mål om at få banen udvidet fra 9 huller til 18 huller blev nået den 20. september 1997. Dagen blev fejret med en åbningsmatch i strålende solskin. Matchen blev afviklet som slagspil. Nogle deltagere fik bagen tømt for bolde ved deres første besøg ved søen på hul 8.

Medlemsantallet ved indvielsen af de sidste 9 huller var 647 hvoraf  484 var seniormedlemmer. Altså må man sige at formandens profeti om min. 400 medlemmer inden Tange Sø Golfklub havde fået sin 18 hullers bane holdt stik.

Sammen med de mange nye medlemmer opstod der behov for undervisning. Her er Mike Kelly i gang med at indvie et hold nybegyndere i Golfslagenes svære kunst.

Nybegyndere undervises

Med de 18 huller stoppede udviklingen i Tange Sø Golfklub ikke.

Medlemsrekruttering.

Fra klubbens start og frem til 2008 – 2009 havde der været en støt fremgang i medlemsskaren. Der havde endda været en så god og jævn medlemstilgang, at bestyrelsen for Tange Sø Golfklub seriøst havde drøftet, om det ville være nødvendigt at vedtage et maksimum tal for det antal medlemmer der er plads til i klubben. Men nu var medlemstilgangen, som i næsten alle golfklubber i Danmark stagneret. Der blev derfor i 2009 vedtaget at nedsætte indskuddet for indmeldelse i klubben fra 3000 kr. til 1 kr. og der efter betaling af normalt kontingent.

Samtidig startede klubben i samarbejde med Dansk Golfunion et medlemsrekrutterings program bestående af mange forskellige tiltag. Der blev planlagt og afholdt Åbent hus (Golfens Dag) , Golf og Burger, Ta` med ud og spil, Firmagolf og Golf for hele familien. Målet med disse arrangementer var en forøget medlemstilgang. Ret ambitiøst blev der sat et mål på 120 nye medlemmer det første år. Det kom næsten til at passe da det det medførte en tilgang på 115 medlemmer. Ikke alle arrangementer gav lige meget, men Åbent hus og Ta` med ud og spil er gennem årene fortsat som gode og givtige arrangementer. Som en del af markedsføringen omkring disse arrangementer og almen markedsføring af Tange Sø Golfklub startede klubben i 2010 med udgivelsen af en 8 siders avis, som blev omdelt adresseløst af klubmedlemmer i et større område.

Sportslige resultater

 

Damernes oprykning til 1. division i 2007.

På holdet spillede: Susanne Ring, Anette Kambeck, Birgitte Andersen, Anne-Marie Madsen, Mette Thomsen. ( Reserver: Camilla Munk og Charlotte Bach)

 

Herrernes oprykning til 3. division i 2007

På holdet spillede: Kristian Munk, Bjarke Bach, Bjarne Rsmussen, Dan Nørgaard, Daniel Karlsen, Morten Jacobsen, Lars Gamberg, Niels Pein, Jesper Nielsen, Carsten H Therkelsen.

Klubblade

Fra klubbens start blev informationer til medlemmerne sendt i form af kvartalsskriftet ”Tan`ge Stregen”. (Se udgaven fra november 2004)

Det sidste nummer af dette skrift blev sendt ud i oktober 2010 og blev afløst af et årsskrift ”Tange Sø Golfklub” som første gang blev omdelt i marts 2011. (Se udsnittet af udgaven fra 2011) 

Ved udgangen af 2016 besluttede bestyrelsen at indstille udgivelsen af årsskriftet indtil videre. Begrundelsen var at det var en meget tidskrævende opgave, og under hensyntagen til klubbens økonomi skulle det forsøges at få annonceindtægterne ændret til sponsor indtægter i klubben.

Den etablerede Klub

Fra klubbens start og frem til 2012 lejede Tange Sø Golfklub en spilbar vedligeholdt bane og bygningerne af Tange Sø Golf A/S, og alle greenkeeperne var ansat i Tange Sø Golf A/S. Med virkning fra den 1. oktober 2011 blev alle greenkeeperne ansat i Tange Sø Golfklub og klubben overgik hermed til at leje en ikke spilbar og vedligeholdt bane samt bygninger og maskiner af Tange Sø Golf A/S.

Alt personale har efter denne dato været ansat i klubben. Der var flere årsager til denne omlægning. Dels at kunne spare penge på forsikringsdækningen, idet personale ansat i klubben er dækket af den kollektive forsikring gennem DGU og dels at kunne undgå en mulig momsproblematik vedr. leje af en vedligeholdt golfbane.

I 2011 fremkom Viborg kommune med en plan for harmonisering af lokaletilskuddet til golfklubberne i Viborg Kommune. Efter kommunesammenlægningerne og frem til dette tidspunkt havde der været ulighed mellem tilskuddene til de enkelte klubber. Viborg Idrætsråd, som Tange Sø Golfklub er medlem af, udførte et godt arbejde med at få klubbernes interesser koordineret og det endte med et fornuftigt resultat for alle parter. Tange Sø Golfklub fik tildelt 311.000 kr., som over en 5 årig periode skulle nedskrives til 285.000 kr. om året.

I september 2011 fik Tange Sø Golfklub doneret en hjertestarter til ophængning i klubhuset. Gaven blev givet af LIONS Klub Kjellerup og LIONS Klub Bjerringbro.

Hjertestarter i Klubhuset i 2011

I 2012 trådte der nye regler om handicapregulering i kraft. Der blev herefter vedtaget i klubben at alle matcher fremover er handicapregulerende. Det har efterhånden bevirket at alle spiller med et mere retvisende handicap.

Ved udgangen af 2012 havde Erik Hansen valgt at stoppe sit virke, som manden der vidste alt i Tange Sø Golfklub, Erik lovede dog at han kunne kontaktes pr. telefon, hvis der bliver behov for ”gammel viden”. 

Samarbejde med andre klubber

Gennem mange år har der været forskellige rabatordninger med et antal klubber. Med den største gruppe har der været gensidig aftale om ½ greenfee, medens der med et mindre antal klubber har været andre ordninger med forskellige rabataftaler. Med Herning Golfklub blev der i 2013 indgået aftale om gensidig frit spil på vores baner. Samme aftale blev i 2014 indgået med Hjarbæk Fjord Golfklub. Hjarbæk Fjord Golfklub valgte at opsige denne aftale med virkning fra udgangen af 2015. Aftalen med Herning Golfklub løber indtil videre. 

I 2014 fik klubben besked om at den almindelige betalingsautomat til kort ikke var godkendt til selvbetjening, og at der var stor risiko for, at der kunne laves svindel, når den stod ubemandet. Alternative muligheder blev undersøgt og løsningen blev at der blev installeret en ProBox automat til indtjekning af gæster og betaling af greenfee. Dette har været en særdeles fornuftig investering, idet det letter meget i det daglige arbejde, og mange andre betalinger også kan køre over dette system.

Klubbens nye ProBox installeret i 2014

 

I 2014 valgte dameklubben at ændre deres navn til ”Tangetøserne”.

I 2014 slog den almene anstrængte situation i de danske golfklubber også igennem i Tange Sø Golfklub med et underskud i størrelsen ½ mill. kr. Det var noget, der havde ligget og truet over nogle år og situationen var nu sådan, at der måtte gøres noget drastisk. På indtægtssiden var der begrænsede muligheder, så derfor var det nødvendigt at stramme op på omkostningssiden. Derfor blev 2015 året hvor bestyrelsen blev nødt til at omstrukturere en hel det. Det førte til en omlægning af personalestrukturen. Det blev alt sammen gennemført inden indgangen til 2016.

Frivillige i klubben

2015 var også året hvor Tange Sø Golfklub i fortsættelse af tidligere års arbejdsdage etablerede selvstyrende grupper til at udføre frivilligt arbejde på banens og klubhusets tilliggende arealer.

Arbejdsdage - her lægges rullegræs

 

Det fungerede fantastisk godt og vil i fremtiden være et betydeligt bidrag i det fortsatte virke for at have en af de flotteste golfbaner i Danmark.

 

Arbejdsdage - her flises grene

Virkningerne af disse tiltag kunne allerede ses på regnskabstallene for 2014 – 15 som viste et lille underskud. Dette resultat sammenholdt med et positivt resultatet i Tange Sø Golf A/S viste et samlet positivt resultat på ca. 80.000 kr.

Hygge efter arbejdsdag i Greenkeepergården

 

Til næste side