Samarbejde med omegnsklubberne

I januar 2015 havde golfklubberne i Ikast, Viborg, Randers og Hammel etableret et samarbejde kaldet XL Golf uden omkring Tange Sø Golfklub. Mod et ekstra kontingent på 700 kr. kunne disse klubber spille gratis hos hinanden. Dette havde for Tange Sø Golfklubs vedkommende i 2015 resulteret i en nedgang i greenfee fra disse klubber på 30.000 kr. Ved udgangen af 2015 fik Tange Sø Golfklub en opfordring om at indtræde i det samarbejde pr. 1. januar 2016. Bestyrelsen besluttede at lade det  komme an på en prøve i et år. Prisen for et XL medlemskab blev fastsat til 800 kr.

XL - Golf

For dette beløb kunne der spilles 99 forskellige huller uden at skulle have pungen op af lommen. Det blev modtaget meget positivt i klubben idet 107 medlemmer i Tange Sø Golfklub tegnede sig for denne ordning og ved udgangen af 2016 kunne det konstateres at ordningen have givet et positivt resultat på 60.000 kr. 

25 års Jubilæum

2016 var året hvor Tange Sø Golfklub kunne fejre 25 års jubilæum. Efter meget arbejde udført af greenkeeperne og frivillige hjælpere var klubben klar til at fejre dette i ugen fra den 20. til den 26. juni.

Gennem 5 år havde Tange Sø Golfklub udgivet et årsskrift indeholdende årskalender, klubhistorie, relevante oplysninger om klubben og meget mere. Årsskriftet afløste klubbladet ”Tange Stregen”, som tidligere havde været udsendt 1 gang i kvartalet.

Årsskriftet var blevet finansieret ved salg af annoncer og blev omdelt til alle medlemmer af en del af klubbens seniormedlemmer. I forbindelse med klubbens 25 års jubilæum blev dette skrift udgivet som et jubilæums skrift, en meget flot udgave med næsten 70 sider. 

Forsiden af Jubilæums skrift

Hen over efteråret og vinteren havde der huseret nogle kraftige storme, som havde væltet rigtig mange af de gamle grantræer rundt om på banen. Det så rigtig træls ud, men det viste sig at det ikke var så dårligt. Efter en oprydning udført af ”Hede Danmark” var der opstået så mange åbne områder, så vi havde fået udsigt til Tange Sø fra de fleste huller. Samtidig var der blevet åbnet op for frit udsyn fra klubhuset til green på hul 10. Efter at alt træet var blevet fliset og kørt bort, viste det sig at regnestykket mellem indtægter og udgifter gik lige op. 

Poppeltræer fjernes

 

Stormen fælles selv træer

Tilbagevendende turneringer

 

Gennem 2017 havde Tange Sø Golfklub besøg af 5.400 gæster og klubbens egne medlemmer spillede 12.100 runder. Samlet blev der spillet 17.500 runder på banen på trods af en enorm våd periode i august, september, oktober og november.

Strategi og større arbejder på "banen"

På et klubmøde hen over vinteren blev det oplyst, at der nu ville blive taget yderligere skridt til at opfylde klubbens ”Strategi og Forbedringsplan” for bane og omliggende arealer. Klubbens medlemmer blev opfordret til at komme med indput til en ny plan for kommende år.

I 2015 havde klubben ansøgt om tilladelse til at oprense søen på hul 12. Efter godkendelse fra Viborg Kommune blev ansøgningen lagt i høring i 30 dage. En dag før høringens udløb kom der indsigelse fra Dansk Naturfrednings Forening og dermed stoppet. Efter 3 år forsøgte klubben igen ned en ny ansøgning og denne gang kom der ikke nogen indsigelse.

Søen ved hul 12 oprenses

Med en kæmpe indsats fra greenkeeperne og nogle frivillige hjælpere, blev der kørt 2000 m3 mudder og slam bort, så der igen var en flot og præsentabel sø. Ved samme lejlighed blev der etableret en bro med trådvæv ved indsugningsrøret til vandingsanlægget.

Som en følge af 0 resultatet ved oprydning af stormfældede træer besluttede man at gå i gang med at fjerne alle de store poppeltræer rundt omkring på banen. Den øvrige bevoksning havde nu nået et passende højde og kunne klare sig alene. Poppeltræernes løvfald havde gennem de senere år været til stor gene på banen. Der blev indgået en aftale med ”Hede Danmark” på samme betingelse som tidligere. Vejret med frost og sne tillod at de store maskiner kunne komme rundt på banen uden at forvolde alt for store skader. Efter et betydeligt oprydningsarbejde af en del af klubbens medlemmer havde vi til foråret igen en fin og spilbar bane.

Mere samarbejde 

Golf Gudenå

Tange Sø Golfklub har i samarbejde med Silkeborg-Ry, Himmelbjerget, Skanderborg og Hammel samt turistkontorerne Silkeborg – Skanderborg deltaget i et projekt kaldet ”Golf langs Gudenåen”. (Se mere her)

Samarbejdet drejer sig om markedsføring i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. I den forbindelse var der i sommeren 2018 besøg af golfjournalister fra de fire lande, hvilket medførte meget fine artikler om vores golfbaner i alle fire lande.

Lynskure

Et af de tre lynskure på banen

Søndag den 15. juni 2018 blev der afholdt ”Fundraising match” til fordel for etablering af 3 ”Lyn og tordenskjul” på banen. Ved hjælp af ”Herman Salg & Event”, 73 super aktive klubmedlemmer og mange gode sponsorer, lykkedes det at samle et beløb på 155.000 kr. Beløbet kunne dække alle materialeindkøbene. Med en stor indsats fra frivillige klubmedlemmer blev de tre bygninger, hvoraf der blev etableret toilet og håndvask i det ene, opført hen over sommeren.

Yderligere tiltag

Ved indgangen til sæson 2019 Pegede DGU på Tange Sø Golfklub, som 1 blandt i alt 20 klubber der blev udvalgt til et rekrutteringsforløb med fokus på at skaffe nye medlemmer til klubben. Den nedgang i medlemstallet som vi i Tange Sø Golfklub havde kunnet konstatere over de seneste år, var også slået igennem på landsplan. Der blev valgt 4 aktiviteter – Golfens dag, Familiegolf, Seniorgolf og Ta` med ud og spil. Seniorgolf og Ta`med ud og spil var de aktiviteter der lykkedes bedst. Hen over året gav det 30 nye medlemmer, men som dog stadig resulterede i en ganske lille tilbagegang.

.

Klubbens Pro.

Som tidligere nævnt var Mike Kelly den første der underviste i golfspillet i klubben. Senere blev Brian Smithsdorf ansat til erhvervet. I 19xx overtog Dan Stage både jobbet som Pro og at stå for salget i Proshoppen. Dan stoppede som Pro i 2019, men fortsatte med at styre Proshoppen. I 2014 begyndte Tobias som Pro i klubben sammen med Dan, hvor de indgik et samarbejde omkring træning og Proshop. Lars blev ansat i 2017 til at indgå i et samarbejde med Tobias omkring de to funktioner.

Da Dan stoppede i klubben blev de to Proér ansat direkte af klubben, og udlejning af buggyer  overgik til klubben, hvilket resulterede i en indtægt på 57000,- det første år.

Billede af Tobias og Lars o

Gennem længere tid havde der været nogen kritik af driften af cafeen. Bestyrelsen besluttede derfor at omlægge cafeens drift og ansatte samtidig et nyt værtspar til tiltrædelse ved sæsonopstart 2020.

Billede af Henrik og Britt

Covid 19

Denne opstart blev imidlertid udskudt til midt på sommeren, idet der pr. 1. marts kom en tvungen lukning af de danske golfbaner på grund af Covid 19.

På grund af Covid 19 blev både bane og klubhus helt lukket. Men efter en periode blev restriktionerne lempet og der kunne spilles på banen med den begrænsning at der ikke var adgang til klubhuset. 

Spillere og gæster skulle ved ankomst til klubben blive i bilerne indtil tee time og skulle igen forlade området omgående efter afsluttet spil. Bekræftelse af tid måtte ikke foretages i klubhuset men skulle udføres onlinie.

Trods de strenge begrænsninger var der forbavsende stor aktivitet på banen og alt forløb stille og roligt efter gældende regler.

Der var stor spænding om hvor stor indvirkning Covid 19 begrænsningerne ville få på aktiviteterne i de danske golfklubber. Efter en periode blev der lempet en smule på begrænsningerne, så det først var tilladt at gå en 2-bold og senere en 4-bold. 

Aktiviteterne omkring medlemsrekruttering som var igangsat sammen med DGU året før, kunne ved begyndelsen af maj køre videre og blev udvidet med et arrangement kaldet ”Funnel First”,  der blev markedsført via Facebook. Man havde også stor succes med "Ta´med ud og spil" som resulterede i 90 nye prøvemedlemmer, hvoraf de 52 blev indmeldt i klubben. 2020 blev året hvor medlemsudviklingen blev vendt fra flere års tilbagegang til en mindre fremgang.

Cafeen kom i gang med visse restriktioner i juni måned og de nye tiltag blev modtaget meget positivt af klubmedlemmer og gæster. 

Efter sæsonslutning vendte Covid 19 styrket tilbage og adgangen til klubhuset blev delvist lukket ned.

Ved generalforsamlingerne, som ekstraordinært på grund af Covid 19 først var udskudt fra februar til den 13. april 2021, og igen blev udskudt til den 8. juni, blev det oplyst, at resultaterne i både Tange Sø Golf A/S og Tange Sø Golfklub, efter en del magre år, igen udviste pæne positive resultater.

 

Til næste side