(2010 – 2021)

Fra klubbens start og frem til 2012 lejede Tange Sø Golfklub en spilbar vedligeholdt bane og bygningerne af Tange Sø Golf A/S, og alle greenkeeperne var ansat i Tange Sø Golf A/S. Med virkning fra den 1. oktober 2011 blev alle greenkeeperne ansat i Tange Sø Golfklub og klubben overgik hermed til at leje en ikke spilbar og vedligeholdt bane samt bygninger og maskiner af 

Tange Sø Golf A/S. Alt personale har efter denne dato været ansat i klubben. Der var flere årsager til denne omlægning. Dels at kunne spare penge på forsikringsdækningen, idet personale ansat i klubben er dækket af den kollektive forsikring gennem DGU og dels at kunne undgå en mulig momsproblematik vedr. leje af en vedligeholdt golfbane.

I 2011 fremkom Viborg kommune med en plan for harmonisering af lokaletilskuddet til golfklubberne i Viborg Kommune. Efter kommunesammenlægningerne og frem til dette tidspunkt havde der været ulighed mellem tilskuddene til de enkelte klubber. Viborg Idrætsråd, som Tange Sø Golfklub er medlem af, udførte et godt arbejde med at få klubbernes interesser koordineret og det endte med et fornuftigt resultat for alle parter. Tange Sø Golfklub fik tildelt 311.000 kr., som over en 5 årig periode skulle nedskrives til 285.000 kr. om året.

I september 2011 fik Tange Sø Golfklub doneret en hjertestarter til ophængning i klubhuset. Gaven blev givet af LIONS Klub Kjellerup og LIONS Klub Bjerringbro.

I 2012 trådte der nye regler om handicapregulering i kraft. Der blev herefter vedtaget i klubben at alle matcher fremover er handicapregulerende. Det har efterhånden bevirket at alle spiller med et mere retvisende handicap.

Ved udgangen af 2012 havde Erik Hansen valgt at stoppe sit virke, som manden der vidste alt i Tange Sø Golfklub, Erik lovede dog at han kunne kontaktes pr. telefon, hvis der bliver behov for ”gammel viden”. 

Gennem mange år har der været forskellige rabatordninger med et antal klubber. Med den største gruppe har der været gensidig aftale om ½ greenfee, medens der med et mindre antal klubber har været andre ordninger med forskellige rabataftaler. Med Herning Golfklub blev der i 2013 indgået aftale om gensidig frit spil på vores baner. Samme aftale blev i 2014 indgået med Hjarbæk Fjord Golfklub. Hjarbæk Fjord Golfklub valgte at opsige denne aftale med virkning fra udgangen af 2015. Aftalen med Herning Golfklub løber indtil videre. 

I 2014 fik klubben besked om at den almindelige betalingsautomat til kort ikke var godkendt til selvbetjening, og at der var stor risiko for, at der kunne laves svindel, når den stod ubemandet. Alternernative muligheder blev undersøgt og løsningen blev at der blev installeret en ProBox automat til indtjekning af gæster og betaling af greenfee. Dette har været en særdeles fornuftig investering, idet det letter meget i det daglige arbejde, og mange andre betalinger også kan køre over dette system.

I 2014 valgte dameklubben at ændre deres navn til ”Tangetøserne”.

I 2014 slog den almene anstrængte situation i de danske golfklubber også igennem i Tange Sø Golfklub med et underskud i størrelsen ½ mill. kr. Det var noget, der havde ligget og truet over nogle år og situationen var nu sådan, at der måtte gøres noget drastisk. På indtægtssiden var der begrænsede muligheder, så derfor var det nødvendigt at stramme op på omkostningssiden. Derfor blev 2015 året hvor bestyrelsen blev nødt til at omstrukturere en hel det. Det førte til en omlægning af personalestrukturen. Det blev alt sammen gennemført inden indgangen til 2016.

2015 var også året hvor Tange Sø Golfklub i fortsættelse af tidligere års arbejdsdage etablerede selvstyrende grupper til at udføre frivilligt arbejde på banens og klubhusets tilliggende arealer. Det fungerede fantastisk godt og vil i fremtiden være et betydeligt bidrag i det fortsatte virke for at have en af de flotteste golfbaner i Danmark.

Virkningerne af disse tiltag kunne allerede ses på regnskabstallene for 2014 – 15 som viste et lille underskud. Dette resultat sammenholdt med et positivt resultatet i Tange Sø Golf A/S viste et samlet positivt resultat på ca. 80.000 kr.

I januar 2015 havde golfklubberne i Ikast, Viborg, Randers og Hammel etableret et samarbejde kaldet XL Golf uden omkring Tange Sø Golfklub. Mod et ekstra kontingent på 700 kr. kunne disse klubber spille gratis hos hinanden. Dette havde for Tange Sø Golfklubs vedkommende i 2015 resulteret i en nedgang i greenfee fra disse klubber på 30.000 kr. Ved udgangen af 2015 fik Tange Sø Golfklub en opfordring om at indtræde i det samarbejde pr. 1. januar 2016. Bestyrelsen besluttede at lade det  komme an på en prøve i et år. Prisen for et XL medlemskab blev fastsat til 800 kr. For dette beløb kunne der spilles 99 forskellige huller uden at skulle have pungen op af lommen. Det blev modtaget meget positivt i klubben idet 107 medlemmer i Tange Sø Golfklub tegnede sig for denne ordning og ved udgangen af 2016 kunne det konstateres at ordningen have givet et positivt resultat på 60.000 kr. 

2016 var året hvor Tange Sø Golfklub kunne fejre 25 års jubilæum. Efter meget arbejde udført af greenkeeperne og frivillige hjælpere var klubben klar til at fejre dette i ugen fra den 20. til den 26. juni.

Seniorklubben startede ugens arrangementer med flaghejsning mandag morgen, afsyngning af en jubilæumssang og efterfølgende match med 95 deltagere.

Om eftermiddagen var der inviteret til jubilæumsreception fra kl. 15:00 til 17:00. I receptionen deltog næsten 100 medlemmer, forretningsforbindelser, sponsorer og gæster fra nabo klubberne. Klubbens formand Kristian Bach indledte arrangementet med at byde velkommen og takke for alle gaverne samt en gennemgang af klubbens historie. Klubbens første formand Eli Dalsgård gav et levende billede af de opgaver og udfordringer der havde været ved klubbens start og stiftelsen af Tange Sø Golf A/S. Bestyrelsesmedlem i Dansk Golfunion Uffe Steffensen talte om relationerne til Dansk Golfunion og, som tidligere formand for Viborg Golfklub, om det gode og stærke samarbejde mellem Viborg Golfklub og Tange Sø Golfklub. Direktør i Tange Sø Golf A/S Torben Ømark talte om sit ”kærlighedsforhold” (som golfspiller) til Tange Sø Golfklub og trak som ansat i Grundfos paralleller til golfklubben – Grundfos. Et forhold der gennem årene har været særdeles givende for golfklubben. Morten Erfurth fra Viborg Idrætsråd talte på vegne af Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd og fremhævede det gode samarbejde  mellem kommunens golfklubber.

Tange Sø Golfklub blev på dagen betænkt med mange gaver, som blandt andet bestod af pengegaver som løb op i et beløb på 32.000 kr. Disse penge blev hensat til forbedringer på banen og blev efterfølgende bland andet brugt til renovering af stier og oprensning af søen på hul 12.

Om tirsdagen havde Tangetøserne udvidet deres sædvanlige match til en Jubilæumsmatch, hvor dameklubberne i Randers, Viborg, Ikast, Hammel, Hjarbæk og Herning var inviteret. Matchen blev afviklet i strålende vejr og det var fantastisk at se så mange damer fordelt ud over banen. Stor succes med 96 deltagere.

Fredag blev der afholdt en fuldtegnet ”Fyraftensmatch” spillet som Texas scramble. Green2Green var sponsor og havde sendt 2 repræsentanter, som stod på hul 11, hvor de udfordrede dagens deltagere om at komme nærmest til flaget. Var der lyst til en forfriskning var der også mulighed for det.  Vejret var så godt at man ved den efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse kunne sidde både ude og inde. Aftenens underholdning bestod af musik af det lokale band ”Modvind” så det varede ikke længe før der var god gang i dansen.

Grundfos var hovedsponsor ved lørdagens jubilæumsmatch. Der var fuldt hus med 106 glade golfere. Turneringen blev afviklet i lidt blæsende vejr, mens solen tittede frem med jævne mellemrum. På hul 11 blev der afviklet ”Beat the pro”, hvor Morten udfordrede deltagerne med nærmest flaget.

Jubilæumsugen afsluttedes søndag med ”Proernes dag.” Morten og Thobias sad klar på 1. tee på Par-3 banen og serverede dejlige ”geiller” fra cafeen. Matchen blev afviklet som greensome med 10 deltagende hold. På hul 1 var der ”Ram greenen” konkurrance og på hul 5 var der nærmest flaget.

Gennem 5 år havde Tange Sø Golfklub udgivet et årsskrift indeholdende årskalender, klubhistorie, relevante oplysninger om klubben og meget mere. Årsskriftet afløste klubbladet ”Tange Stregen”, som tidligere havde været udsendt 1 gang i kvartalet. Årsskriftet var blevet finansieret ved salg af annoncer og blev omdelt til alle medlemmer af en del af klubbens seniormedlemmer. I forbindelse med klubbens 25 års jubilæum blev dette skrift udgivet som et jubilæumsskrift, en meget flot udgave med næsten 70 sider. 

Ved udgangen af 2016 besluttede bestyrelsen at indstille udgivelsen af årsskriftet indtil videre. Begrundelsen var at det var en meget tidskrævende opgave, og under hensyntagen til klubbens økonomi skulle det forsøges at få annonceindtægterne ændret til sponsor indtægter i klubben. 

Ved indgangen til 2017 blev XL samarbejdet udvidet med endnu 2 klubber, så det derefter bestod af de nye tilkomne Norddjurs og Kalø samt Viborg, Ikast, Randers Hammel og Tange. Kontingentet for XL medlemskab blev fastsat til 900 kr.

Hen over efteråret og vinteren havde der huseret nogle kraftige storme, som havde væltet rigtig mange af de gamle grantræer rundt om på banen. Det så rigtig træls ud, men det viste sig at det ikke var så dårligt. Efter en oprydning udført af ”Hede Danmark” var der opstået så mange åbne områder, så vi havde fået udsigt til Tange Sø fra de fleste huller. Samtidig var der blevet åbnet op for frit udsyn fra klubhuset til green på hul 10. Efter at alt træet var blevet fliset og kørt bort, viste det sig at regnestykket mellem indtægter og udgifter gik lige op. 

Viborg Golfklub, Hjarbæk Golfklub og Tange Sø Golfklub startede i samarbejde om at afholde en åben golfturnering kaldet ”Best of Viborg”. Den blev afviklet i juni i samme uge, som Hærvejsmarchen og blev spillet torsdag, fredag og lørdag på de 3 baner. Den startede meget positivt med deltagere fra hele landet og alle 3 klubber.

Gennem 2017 havde Tange Sø Golfklub besøg af 5.400 gæster og klubbens egne medlemmer spillede 12.100 runder. Samlet blev der spillet 17.500 runder på banen på trods af en enorm våd periode i august, september, oktober og november.

På et klubmøde hen over vinteren blev det oplyst, at der nu ville blive taget yderligere skridt til at opfylde klubbens ”Strategi og Forbedringsplan” for bane og omliggende arealer. Klubbens medlemmer blev opfordret til at komme med indput til en ny plan for kommende år.

I 2015 havde klubben ansøgt om tilladelse til at oprense søen på hul 12. Efter godkendelse fra Viborg Kommune blev ansøgningen lagt i høring i 30 dage. En dag før høringens udløb kom der indsigelse fra Dansk Naturfrednings Forening og dermed stoppet. Efter 3 år forsøgte klubben igen ned en ny ansøgning og denne gang kom der ikke nogen indsigelse.

Med en kæmpe indsats fra greenkeeperne og nogle frivillige hjælpere, blev der kørt 2000 m3 mudder og slam bort, så der igen var en flot og præsentabel sø. Ved samme lejlighed blev der etableret en bro med trådvæv ved indsugningsrøret til vandingsanlægget.

Man var nu kommet til et tidspunkt hvor en del af bygningsmassen havde eksisteret i så mange år at det krævede en større vedligeholdelse. Greenkeepergården fik helt nyt tag, en del nye vinduer, efterisolering og forbedring af udsugningen. I klubhuset blev der installeret genindvindingsanlæg på spildvarmen i cafeens lagerrum, som omsættes til varmt vand i køkkenet. Det bevirkede samtidig at temperaturen blev sænket i lagerrummet til acceptabelt niveau. Udsugningen i køkkenets emhætte blev udskiftet til en med dobbelt så stor effekt.

Som en følge af 0 resultatet ved oprydning af stormfældede træer besluttede man at gå i gang med at fjerne alle de store poppeltræer rundt omkring på banen. Den øvrige bevoksning havde nu nået et passende højde og kunne klare sig alene. Poppeltræernes løvfald havde gennem de senere år været til stor gene på banen. Der blev indgået en aftale med ”Hede Danmark” på samme betingelse som tidligere. Vejret med frost og sne tillod at de store maskiner kunne komme rundt på banen uden at forvolde alt for store skader. Efter et betydeligt oprydningsarbejde af en del af klubbens medlemmer havde vi til foråret igen en fin og spilbar bane.

Gennem årene har der om sommeren været ”vagttilkald” på grund af åbenstående terrassedør efter klubhusets lukketid. For at imødegå dette blev hele dørpartiet udskiftet så der kunne monteres automatisk lukning, som træder i funktion når tyverialarmen slår til.

Tange Sø Golfklub har i samarbejde med Silkeborg-Ry, Himmelbjerget, Skanderborg og Hammel samt turistkontorerne Silkeborg – Skanderborg deltaget i et projekt kaldet ”Golf langs Gudenåen”. Samarbejdet drejer sig om markedsføring i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. I den forbindelse var der i sommeren 2018 besøg af golfjournalister fra de fire lande, hvilket medførte meget fine artikler om vores golfbaner i alle fire lande.

Søndag den 15. juni 2018 blev der afholdt ”Fundraising match” til fordel for etablering af 3 ”Lyn og tordenskjul” på banen. Ved hjælp af ”Herman Salg & Event”, 73 super aktive klubmedlemmer og mange gode sponsorer, lykkedes det at samle et beløb på 155.000 kr. Beløbet kunne dække alle materialeindkøbene. Med en stor indsats fra frivillige klubmedlemmer blev de tre bygninger, hvoraf der blev etableret toilet og håndvask i det ene, opført hen over sommeren.

Under samarbejdsmøderne mellem XL klubberne havde Norddjurs Golfklub udtrykt utilfredshed med deres deltagelse i XL samarbejdet. De mente at de som den eneste klub der havde sommergreens hele vinteren havde for stor en belastning, specielt af spillere fra Randers. Det lykkedes ikke at finde en fornuftig aftale som Norddjurs kunne gå ind for.  Aarhus Aadal havde tidligere vist interesse for samarbejdet og resultatet blev derfor at pr. 1. januar 2019 blev Norddjurs udskiftet med Aarhus Aadal.

I 2018 blev greens desværre angrebet af en sygdom kaldet Dollar Spot. Det er en svamp som der ikke inden for EU kan anvendes sprøjtemiddel imod. Det krævede en meget stor indsats af green-keeperne med rigtig mange mandetimer, med prikling, luftning og topdressing. Samtidig blev der indkøbt nyt materiel bestående af selvkørende tromle og roterende kost til udjævning af sand. Det var alle anstrengelserne værd, idet der aldrig tidligere er kommet så meget ros af greens fra medlemmer og gæster som i 2019 og 2020.  

Ved indgangen til sæson 2019 Pegede DGU på Tange Sø Golfklub, som 1 blandt i alt 20 klubber der blev udvalgt til et rekrutteringsforløb med fokus på at skaffe nye medlemmer til klubben. Den nedgang i medlemstallet som vi i Tange Sø Golfklub havde kunnet konstatere over de seneste år, var også slået igennem på landsplan. Der blev valgt 4 aktiviteter – Golfens dag, Familiegolf, Seniorgolf og Ta` med ud og spil. Seniorgolf og Ta`med ud og spil var de aktiviteter der lykkedes bedst. Hen over året gav det 30 nye medlemmer, men som dog stadid resulterede i en ganske lille tilbagegang.

Til styrkelse af medlemstrivslen startede eliteafdelingen nogle nye aktiviteter beregnet for alle klubbens medlemmer. En af dem var fredags ”Pølsematch” og der blev afholdt Sct. Hans match med bål og grill. Et rigtig godt initiativ, som på grund af Covid 19 ikke kunne gentages i 2020.

Ved udgangen af 2019 ophørte, efter fælles overenskomst, samarbejdet med klubbens pro gennem mange år, Dan Stage.

Dette resulterede i en direkte ansættelse af de 2 proer som tidligere havde været ansat under Dan Stage. Samtidig overgik udlejning af buggyer til klubben, som det første år gav en indtægt på 57.000 kr.

Gennem længere tid havde der været nogen kritik af driften af cafeen. Bestyrelsen besluttede derfor at omlægge cafeens drift og ansatte samtidig et nyt værtspar til tiltrædelse ved sæsonopstart 2020.

Denne opstart blev imidlertid udskudt til midt på sommeren, idet der pr. 1. marts kom en tvungen lukning af de danske golfbaner på grund af Covid 19.

På grund af Covid 19 blev både bane og klubhus helt lukket. Men efter en periode blev restriktionerne lempet og der kunne spilles på banen med den begrænsning at der ikke var adgang til klubhuset. 

Spillere og gæster skulle ved ankomst til klubben blive i bilerne indtil tee time og skulle igen forlade området omgående efter afsluttet spil. Bekræftelse af tid måtte ikke foretages i klubhuset men skulle udføres pr. iPhone.

Trods de strenge begrænsninger var der forbavsende stor aktivitet på banen og alt forløb stille og roligt efter gældende regler.

Der var stor spænding om hvor stor indvirkning Covid 19 begrænsningerne ville få på aktiviteterne i de danske golfklubber. Efter en periode blev der lempet en smule på begrænsningerne, så det først var tilladt at gå en 2-bold og senere en 4-bold. 

Aktiviteterne omkring medlemsrekruttering som var igangsat sammen med DGU året før, kunne ved begyndelsen af maj køre videre og blev udvidet med et arrangement kaldet ”Funnel First”. Det blev markedsført via facebook. For et beløb på 290 kr. kunne alle få en indførelse i golfens glæder bestående af 1 times undervisning af klubbens Pro, besøg i cafeen med mad og drikkevarer samt spil på Par-3 banen sammen med en fra klubbens begynderudvalg. Det blev en stor succes med over 70 deltagere. Og sammen med klubbens afvikling af 6 ”Ta`med ud og spil” arrangementer, resulterede det i 90 nye prøvemedlemmer hvoraf 55 blev færdige og 52 blev meldt ind i klubben. De, som ikke nåede at blive færdige inden sæsonen sluttede, blev senere kontaktet for at afslutte forløbet i 2021.

2020 blev året hvor medlemsudviklingen blev vendt fra flere års tilbagegang til en mindre fremgang.

I løbet af foråret og sommeren blev restriktionerne yderligere lempet så der kunne afholdes diverse arrangementer og turneringer, men dog stadigvæk med begrænsninger på deltagerantal og begrænset antal gæster i klubhuset.

Cafeen kom i gang med visse restriktioner i juni måned og de nye tiltag blev modtaget meget positivt af klubmedlemmer og gæster. 

Efter sæsonslutning vendte Covid 19 styrket tilbage og adgangen til klubhuset blev delvist lukket ned.

Ved generalforsamlingerne, som ekstraordinært på grund af Covid 19 var udskudt til den 13. april 2021, blev det oplyst at resultaterne i både Tange Sø Golf A/S og Tange Sø Golfklub, efter en del magre år, igen udviste pæne positive resultater.

Ved udgangen af 2019 ophørte, efter fælles overenskomst, samarbejdet med klubbens pro gennem mange år, Dan Stage.

Dette resulterede i en direkte ansættelse af de 2 proer som tidligere havde været ansat under Dan Stage. Samtidig overgik udlejning af buggyer til klubben, som det første år gav en indtægt på 57.000 kr.

Gennem længere tid havde der været nogen kritik af driften af cafeen. Bestyrelsen besluttede derfor at omlægge cafeens drift og ansatte samtidig et nyt værtspar til tiltrædelse ved sæsonopstart 2020.

Denne opstart blev imidlertid udskudt til midt på sommeren, idet der pr. 1. marts kom en tvungen lukning af de danske golfbaner på grund af Covid 19.

På grund af Covid 19 blev både bane og klubhus helt lukket. Men efter en periode blev restriktionerne lempet og der kunne spilles på banen med den begrænsning at der ikke var adgang til klubhuset. 

Spillere og gæster skulle ved ankomst til klubben blive i bilerne indtil tee time og skulle igen forlade området omgående efter afsluttet spil. Bekræftelse af tid måtte ikke foretages i klubhuset men skulle udføres pr. iPhone.

Trods de strenge begrænsninger var der forbavsende stor aktivitet på banen og alt forløb stille og roligt efter gældende regler.

Der var stor spænding om hvor stor indvirkning Covid 19 begrænsningerne ville få på aktiviteterne i de danske golfklubber. Efter en periode blev der lempet en smule på begrænsningerne, så det først var tilladt at gå en 2-bold og senere en 4-bold. 

Aktiviteterne omkring medlemsrekruttering som var igangsat sammen med DGU året før, kunne ved begyndelsen af maj køre videre og blev udvidet med et arrangement kaldet ”Funnel First”. Det blev markedsført via facebook. For et beløb på 290 kr. kunne alle få en indførelse i golfens glæder bestående af 1 times undervisning af klubbens Pro, besøg i cafeen med mad og drikkevarer samt spil på Par-3 banen sammen med en fra klubbens begynderudvalg. Det blev en stor succes med over 70 deltagere. Og sammen med klubbens afvikling af 6 ”Ta`med ud og spil” arrangementer, resulterede det i 90 nye prøvemedlemmer hvoraf 55 blev færdige og 52 blev meldt ind i klubben. De, som ikke nåede at blive færdige inden sæsonen sluttede, blev senere kontaktet for at afslutte forløbet i 2021.

2020 blev året hvor medlemsudviklingen blev vendt fra flere års tilbagegang til en mindre fremgang.

I løbet af foråret og sommeren blev restriktionerne yderligere lempet så der kunne afholdes diverse arrangementer og turneringer, men dog stadigvæk med begrænsninger på deltagerantal og begrænset antal gæster i klubhuset.

Cafeen kom i gang med visse restriktioner i juni måned og de nye tiltag blev modtaget meget positivt af klubmedlemmer og gæster. 

Efter sæsonslutning vendte Covid 19 styrket tilbage og adgangen til klubhuset blev delvist lukket ned.

Ved generalforsamlingerne, som ekstraordinært på grund af Covid 19 var udskudt til den 13. april 2021, blev det oplyst at resultaterne i både Tange Sø Golf A/S og Tange Sø Golfklub, efter en del magre år, igen udviste pæne positive resultater.