(1993 – 2000)

Generalforsamlingen valgte en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af Eli Dalsgård, Sanne Lysholt, Birgit Bamberg, Søren Søgaard, Arne Jørgensen, Verner Jacobsen og Birger Brødløs.

Bestyrelsen konstituerede sig med Eli Dalsgård som formand.

Indskuddet i 1992 blev fastsat til 2500,00 kr. og årskontingentet for 1993 når banen er færdig blev fastsat til 2500,00 kr. Ved et medlemstal på 400 mener bestyrelsen at der kan blive balance i driftsregnskabet.

I august 1991 havde Martin Johnsen været sammen med Karen Vestergaard, der havde giver udtryk 

for, at hun ville sælge sin ejendom, som lå midt i området hvor der blev bygget golfbane.

Eli Dalsgård og Martin Johnsen tog straks kontakt til Karen Vestergaard og efter kort tids forhandling om pris og overtagelsesbetingelser blev handelen afsluttet med håndslag på rigtig jysk maner.

Klubhusfaciliteterne var nu sikret, men det var på betingelse af at pengene kunne skaffes til købet.

Grundfos A/S havde ved en tidligere henvendelse fra klubben lukket en dør på klem. 

Fornyede forhandlinger var meget positive og resulterede i at følgende pressemeddelelse kunne udsendes.

”Grundfos er med til at sikre, at den nystartede Tange Sø Golfklub får sit ønske om køb af en ejendom midt i området opfyldt, så golfen straks fra starten kan få sine klubfaciliteter.

Den pågældende ejendom ejes af Karen Vestergaard, og der er jordtilliggende på  15 tdr. land, der ligger bekvemt for en træningsbane, ligesom selve ejendommen ikke kræver store ombygninger for straks at kunne anvendes som klubhus.

Ejendommen koster en del, og det økonomiske problem er nu ryddet af vejen, idet golfklubben har besluttet at etablere et aktieselskab med en kapital på 3 mill. kr. Grundfos alene har erklæret sig villig til at købe 49% af aktierne. Det resterende beløb vil blive udbudt i aktiestørrelser på 1000,00,

5000,00 og 10.000 kr. der vil blive solgt gennem pengeinstitutterne  i Bjerringbro og Kjellerup kommuner.

Aktieselskabets opgave bliver ud over at købe Karen Vestergaards hus og indrette det til klubhus, køb af maskiner og drift af banen samt tage sig af aftaler med ejeren af jorden, hvor golfbanen skal anlægges.”

I efteråret 1991 blev de første spadestik taget på banen med et investeringsbudget på 13 mill. kr. indtil 1997, heri inkluderet køb af de 120 tdr. land golfbanen ligger på.

Tegninger af banen var udarbejdet af banearkitekt Henrik Jacobsen. Thomsens Anlægsgartneri A/S, Skalborg anlægger banen og de siger at den bliver blandt de 10 flotteste i Danmark. Til jordarbejdet er antaget Rye Andersen, Hadsten som skal flytte mere end 10.000 m3 jord.

 

Der var startet en golfklub, men ingen faciliteter var klar endnu. Aftalen om undervisning af træneren fra Silkeborg faldt fra hinanden. En ny aftale om lån af en trænerelev fra Randers blev en succes idet denne elev Brian Schmidtdorf senere blev ansat som klubbens første Pro, medens hans kone Helle passede Shoppen. 

For at få fornemmelse af rigtigt golfspil blev der lavet aftale med Skive Golfklub og Morsø Golfklub om billig greenfee (50,00 kr. pr. dag). Jørn Rasmussen arrangerede adskillige fællesture der til.

Indtil klubhusets færdiggørelse blev kantinen på LO-KI i Ans lånt til teoriundervisning. Inden klubhusets færdiggørelse blev klubbens administration også foretaget fra LO-KI. 

Kontoret var fra starten bemandet med frivillig arbejdskraft. Fra første færd var det Arthur Nielsen som fungerede som klubbens blæksprutte. Samtidig kom Jørgen Jensen, som tog sig af bogholderiet

en kort tid indtil sin død. Derefter var klubben så heldig at Erik Hansen var gået på pension efter et langt livs tjeneste hos kommunen. Erik overtog hurtigt funktionen som klubbens bogholder og sekretær. Det blev hurtigt en succes.

Banens opbygning og renovering af klubhus skred fremad og trods mange besværligheder, men med kæmpe stor indsats af frivillig arbejdskraft, lykkedes det at komme frem til den officielle åbning den 1. august 1993.

Ved den officielle åbning kunne Eli Dalsgård fortælle at Tange Sø Golfklub her ved indvielsen af de første 9 huller havde et medlemstal på 300 og at målet var 400. Det mål når vi i løbet af denne sæson, og så vil vi straks gå i gang med de næste 9 huller.

På generalforsamlingen ved udgangen af 1993 kunne Eli Dalsgård fortælle at Tange Sø Golf A/S ville udvide aktiekapitalen med 2 mill. kr. til 5 mill. kr. (Denne udvidelse blev foretaget i september 1994 hvor Grundfos gik ind med et aktiekøb på 1 mill. kr.). Tange Sø Golf A/S havde overtaget det sidste stykke jord fra Børge Kuhr, så der er klar til at blive udvidet til 18 huller. Chefgreenkeeper John Mikkelsen er blevet ansat i Tange Sø Golf A/S. John kom fra Viborg Golfklub.

  1. juli 1995 slog lynet ned i klubhuset ved Tange Sø Golfklub. Ilden var opstået i målerskabet i fyrrummet. Branden blev heldigvis hurtigt opdaget, men der fulgte et meget stort rengøringsarbejde.

Brandskaden blev opgjort til godt 1 mill. kr. Tange Sø Golf A/S fik frie hænder til renoveringen, så det lykkedes at få en del forbedringer ind under dette beløb. Blandt andet toiletter, køkken, omklædningsrum, kontor, mødelokaler samt udvidelse af opholdsrum med 50 m2.

Det længe ønskede mål om at få banen udvidet fra 9 huller til 18 huller blev nået den 20. september 1997. Dagen blev fejret med en åbningsmatch i strålende solskin. Matchen blev afviklet som slagspil. Nogle deltagere fik bagen tømt for bolde ved deres første besøg ved søen på hul 8.

Medlemsantallet ved indvielsen af de sidste 9 huller var 647 hvoraf  484 var seniormedlemmer.

Altså må man sige at formandens profeti om min. 400 medlemmer inden Tange Sø Golfklub  

havde fået sin 18 hullers bane holdt stik.

 

Med de 18 huller stoppede udviklingen i Tange Sø Golfklub ikke. Straks blev der taget hul på at bygge greenkeepergård med kontor, frokoststue, omklædningsrum, værksted og maskingarage i en stor flot bygning. Det viste sig snart at der var brug for mere plads og derfor blev der bygget endnu en hal til lager og garage for private- og udlejningsbuggys. Tidligere var der ved indskud fra de private buggyejere blevet bygget garager til disse ved indkørselen til klubhuset. 

Der var opstået et ønske om af få et større og bedre klubhus. Planlægningen af dette startede i 2004. Det gamle klubhus og de ret nye buggygarager blev fjernet og et nyt flot klubhus med alle moderne faciliteter kunne indvies den 13. maj 2005. Dette flotte byggeri brændte desværre den 25. maj 2007. Huset brændte stort set helt ned til grunden. Man kunne efterfølgende ikke finde nogen årsag til branden. Der kunne kun fastslås at branden var opstået først på formiddagen inde i shoppen. Et tidspunkt hvor shoppens personale endnu ikke var mødt.

Et nyt klubhus blev straks opført på soklen af den tidligere bygning, næsten efter de samme tegninger som det tidligere. Der blev kun foretaget få ændringer, nemlig en bytning af placeringen for møderum og proshop. Byggeriet gik planmæssigt og blev fuldført med en god og fair behandling af forsikringsselskabet TRYG. 

I byggeperioden blev der straks efter branden opstillet pavilloner på et hjørne af Par-3 banen, op mod parkeringspladsen. Her fortsatte klubbens daglige drift og sociale samvær under hele byggefasen indtil det nye klubhus stod færdig til indvielse den 6. juni 2008.

Fra klubbens start og frem til 2008 – 2009 havde der været en støt fremgang i medlemsskaren. Der havde endda været en så god og jævn medlemstilgang, at bestyrelsen for Tange Sø Golfklub seriøst havde drøftet, om det ville være nødvendigt at vedtage et maksimum tal for det antal medlemmer der er plads til i klubben. Men nu var medlemstilgangen, som i næsten alle golfklubber i Danmark stagneret. Der blev derfor i 2009 vedtaget at nedsætte indskuddet for indmeldelse i klubben fra 3000 kr. til 1 kr. og der efter betaling af normalt kontingent.