Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling, i Tange Sø Golfklub

Tirsdag den 8. juni 2021, klokken 19.30, i klubhuset

Der er endnu ikke givet tilladelse til afholdelse af indendørs arrangementer, med deltagelse af mere end 5 personer, hvorfor bestyrelsen har besluttet at udsætte generalforsamlingen, endnu engang. Såfremt forsamlingsforbuddet mod forventning ikke er ophævet inden da, eller lokalerestriktionerne måtte kræve, at generalforsamlingen afholdes andet sted, sender vi en ny indkaldelse ud.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget.
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år).
  6. Valg af en 1. og en 2. suppleant (vælges for 1 år).
  7. Valg af revisor (revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor).
  8. Forlag til vedtægtsændringer ( § 4 ).
  9. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer, herunder forslag til sammensætning af udvalg.
  10. Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer, samt regnskabet for 2019/2020, er tidligere udsendt.

Specificeret regnskab er fremlagt i klubhuset.

Bestyrelsen stiller sig stadig til rådighed på mail, for at besvare eventuelle spørgsmål i relation til regnskabet.

Da Ole Rytter ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen, og samtidigt ønsket sig fritaget for kasserer posten, har Anders Søgaard, der er bestyrelsens forslag til nyt medlem, tilbudt at varetage kasserer opgaven, indtil generalforsamlingen kan afholdes.

Med venlig hilsen

Tange Sø Golfklub
Carsten H. Therkelsen
Bestyrelsesformand